Inženýrská činnost

Dokumentace bude zpracována v rozsahu dané vyhláškou o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy v rozsahu pro stavební povolení. V případě požadavků na dopracování pro dotaci, realizační dokumentaci, podrobnější dílčí výkresy, bude upřesněno.

Součástí dokumentace bude kromě potřebných výkresů a zpráv (stavební řešení, statické posouzení, výkresy profesí – topení, voda, kanalizace, odvětrání,….) i požárně bezpečnostní řešení stavby, průkaz energetické náročnosti budovy, měření půdního radonu.

Součástí dokumentace ani inženýrské činnosti není geodetické zaměření pozemku, hydrogeologický posudek, hluková studie, dokumentace ČOV, návrh a výpočet spalinové cesty (komínu). Toto nutno v případě požadavku příslušného úřadu zaplatit extra.

Dokumentace bude zpracována 3x v tištěné podobě a to v této skladbě:

Paré č. 1, 2

stavební úřad, vč. autorizačního razítka, vč. dokladové části

Paré č. 3

dodavatel stavby

* Kompletní dokumentace vč. dokladové části bude předána taktéž v elektronické podobě ve formátu .pdf.

Rozsah inženýrské činnosti je:

  1. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů a organizací a správců sítí potřebných pro vydání povolení, zajištění vyjádření dostupných účastníků řízení, zajištění potřebných dokladů povolení obstarání vydání povolení
  2. zpracování žádosti o vydání povolení s přílohami ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a její podání na příslušný stavební úřad
  3. účast při jednáních v rámci povolení
  4. obstarání vydání dalších povolení a rozhodnutí vyplývajících ze zpracované dokumentace
  5. zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním řízením na doplnění podané žádosti
  6. předání povolení stavby

Součástí dokumentace ani inženýrské činnosti nejsou správní poplatky, které bude nutné uhradit (např. povolení stavby, povolení sjezdu,…). Veškeré správní poplatky budou hrazeny objednatelem.